Άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού και του τεχνικού οπτικού

4.-(1) Κανένας δε δύναται να ασκεί το επάγγελμα του οπτικού εκτός αν είναι εγγεγραμμένος οπτικός:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ειδικού οφθαλμίατρου αναφορικά με τις οπτικομετρήσεις.

(2) Κανένας δε δύναται να ασκεί το επάγγελμα του τεχνικού οπτικού, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος οπτικός ή εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός.