Καταστήματα οπτικών ειδών

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η επεξεργασία, κατασκευή και διάθεση οπτικών ειδών γίνεται μόνο από καταστήματα οπτικών ειδών τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα κατάστημα οπτικών ειδών δε δύναται να λειτουργεί εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.

(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) Το κατάστημα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε ανεξάρτητο και αυτοτελές οίκημα,

(β) πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

(4) Η αίτηση η οποία υποβάλλεται για άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών γίνεται κατά τον καθορισμένο τύπο.

(5) Η άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών δύναται να ανακληθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Όταν αυτή λήφθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ύστερα από απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους από τους οποίους χορηγήθηκε,

(β) λόγω συχνής παράβασης από τον κάτοχο της, των όρων οι οποίοι περιλήφθηκαν σ’ αυτή ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

(6) Τα καταστήματα οπτικών ειδών, ιδρύονται και διευθύνονται μόνο από εγγεγραμμένους οπτικούς ή εγγεγραμμένους τεχνικούς οπτικούς.

(7) Η άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος επιτρέπεται να συνεχίσουν τη λειτουργία του καταστήματος αναθέτοντας τη διεύθυνση του σε εγγεγραμμένο οπτικό ή σε εγγεγραμμένο τεχνικό οπτικό.

(8) Η άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών χορηγείται για συγκεκριμένο οίκημα.

(9) Σε κάθε κατάστημα οπτικών ειδών αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο η οποία αναγράφει τον αριθμό της άδειας του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του διευθυντή και το Μητρώο στο οποίο αυτός είναι γραμμένος.