Τήρηση μητρώων

6.-(1) Το Συμβούλιο τηρεί τα Μητρώα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Μητρώο Οπτικών στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εγγεγραμμένων οπτικών.

(β) Μητρώο Τεχνικών Οπτικών στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εγγεγραμμένων τεχνικών οπτικών.

(γ) Μητρώο Καταστημάτων Οπτικών Ειδών στο οποίο καταχωρούνται τα καταστήματα οπτικών ειδών στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και διευθυντών τους.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μεριμνά ώστε τα Μητρώα να τηρούνται κατά τον προσήκοντα τρόπο και αντίγραφο τους να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.