Ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών και στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών

6Α.-(1) Κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός προβαίνει κάθε έτος σε ανανέωση της εγγραφής του στο οικείο Μητρώο που τηρείται από το Συμβούλιο, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος.

(2) Για σκοπούς ετήσιας ανανέωσης της εγγραφής οπτικού ή τεχνικού οπτικού στο οικείο Μητρώο, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιείται ότι κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός έχει παρακολουθήσει κατά τα δύο προηγούμενα έτη οποιοδήποτε από τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Συμβούλιο Οπτικών ή από τα σεμινάρια της ειδικότητας που διοργανώνονται από οποιοδήποτε φορέα με έγκριση του Συμβουλίου:

Νοείται ότι σε κάθε σεμινάριο που διοργανώνεται από το Συμβούλιο απονέμεται στους συμμετέχοντες εγγεγραμμένους οπτικούς και εγγεγραμμένους τεχνικούς οπτικούς πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.

(3) Κάθε εγγεγραμμένος οπτικός και κάθε εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός που διατηρεί άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών προβαίνει κάθε έτος σε ανανέωση της άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος.