Αδικήματα

11.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού ή παρουσιάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ως οπτικός ή τεχνικός οπτικός, χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο το οποίο τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο επεξεργάζεται ή κατασκευάζει ή διαθέτει οπτικά είδη ή ιδρύει ή διευθύνει ή λειτουργεί κατάστημα οπτικών ειδών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3) Όταν αδίκημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο με τη συναίνεση ή ανοχή ή αμέλεια οποιουδήποτε διευθυντή ή συμβούλου ή γραμματέα ή υπαλλήλου του, αυτός είναι ένοχος του αδικήματος μαζί με το νομικό πρόσωπο που υπόκειται στην ίδια ποινή.