Απαγορευτικές διατάξεις

10.-(1) Κανένας δεν μπορεί να διενεργεί κατ’ επάγγελμα οπτικομετρήσεις εκτός αν είναι ειδικός οφθαλμίατρος ή εγγεγραμμένος οπτικός.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων η επεξεργασία, κατασκευή ή διάθεση οπτικών ειδών γίνεται μόνο από εγγεγραμμένους οπτικούς ή εγγεγραμμένους τεχνικούς οπτικούς κατόπιν συνταγής ειδικού οφθαλμίατρου ή οδηγιών εγγεγραμμένου οπτικού.

(3) Η διάθεση φακών επαφής γίνεται μόνο από εγγεγραμμένους οπτικούς.

(4) Η εφαρμογή φακών επαφής γίνεται μόνο από ειδικούς οφθαλμίατρους ή εγγεγραμμένους οπτικούς κατόπιν συνταγής ειδικού οφθαλμίατρου.