Πειθαρχικό Συμβούλιο

12.-(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί εγγεγραμμένων οπτικών και τεχνικών οπτικών.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Έναν εγγεγραμμένο οπτικό ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια, ως Πρόεδρο,

(β) τέσσερα μέλη από τα οποία τα δύο είναι εγγεγραμμένοι οπτικοί και τα δύο εγγεγραμμένοι τεχνικοί οπτικοί.

(3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται από τον Υπουργό.

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος το οποίο ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει τη νικώσα ψήφο.