Πειθαρχική δίωξη

13. Εγγεγραμμένος οπτικός ή εγγεγραμμένος τεχνικός οπτικός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη-

(α) Αν καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(β) αν, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του επονείδιστη διαγωγή ή διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του οπτικού,

(γ) αν παραβεί τις υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται σ’ αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτού.