Διαγραφή από το Μητρώο Οπτικών και Τεχνικών Οπτικών

9.-(1) Το όνομα οπτικού ή τεχνικού οπτικού διαγράφεται από το οικείο Μητρώο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το Συμβούλιο πλανήθηκε αναφορικά με την ύπαρξη προσόντων τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου.

(β) Λόγω επιβολής της ποινής της διαγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

(γ) Λόγω θανάτου.

(δ) Λόγω μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

(ε) Λόγω απώλειας της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής οπτικού ή τεχνικού οπτικού από το οικείο Μητρώο για το λόγο ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), αυτός μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του στο Μητρώο μετά από πάροδο πέντε τουλάχιστο χρόνων από τη διαγραφή του. Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει σχετικά με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8.

(3) Σε περίπτωση που οπτικός ή τεχνικός οπτικός διαγραφεί από το οικείο Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (1), αυτός δύναται να ζητήσει την επανεγγραφή του στο Μητρώο μετά πάροδο ενός τουλάχιστο χρόνου από τη διαγραφή. Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει σχετικά με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8.