Πειθαρχικές ποινές

16. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν βρει το πρόσωπο που καταγγέλθηκε ένοχο, μπορεί να επιβάλει σ’ αυτό μία από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Διαγραφή του ονόματος του από το οικείο Μητρώο.

(β) Αναστολή άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, του τεχνικού οπτικού για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει πρέπουσα.

(γ) Καταβολή υπό τύπο προστίμου χρηματικού ποσού το οποίο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(δ) Προφορική ή γραπτή επίπληξη.