Πειθαρχική διαδικασία

15.-(1) Μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μεριμνά, ώστε κλήση κατά τον καθορισμένο τύπο να εκδοθεί και να επιδοθεί στο πρόσωπο που καταγγέλθηκε, σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και η ακρόαση ποινικής υπόθεσης η οποία εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία-

(α) Να καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευση τους καθώς και την προσέλευση του προσώπου που καταγγέλθηκε, όπως στις ποινικές δίκες οι οποίες διεξάγονται συνοπτικά.

(β) Να απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου το οποίο σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του.