Κανονισμοί

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί μπορούν να καθορίζουν όλα ή μερικά από τα πιο κάτω:

(α) Οποιοδήποτε ζήτημα ή τέλος το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού.

(β) Τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων οπτικών ειδών.

(γ) Τους κανόνες δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού και του τεχνικού οπτικού.

(δ) Τον τύπο των αιτήσεων, αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν ύστερα από εξήντα ημέρες από την κατάθεση τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους, οι εν λόγω Κανονισμοί μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους.