Έναρξη ισχύος

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 αρχίζει ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 10 αρχίζει δύο χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.