Επιφυλάξεις

17.-(1) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν επηρεάζουν τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πράξης ή οποιωνδήποτε κανόνων δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή η διεξαγωγή έρευνας από ερευνητική επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, και καμιά πρόνοια στο Νόμο αυτό δεν περιορίζει και δεν επηρεάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε τέτοια θεραπεία ή δικαίωμα ή διαδικασία.

(2) Οι διενεργούμενες από τον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού έρευνες δεν αναστέλλουν τη διαδικασία που σχετίζεται με την ενέργεια που αφορά η έρευνα που διεξάγεται ή οποιαδήποτε προθεσμία για την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή οποιασδήποτε ιεραρχικής προσφυγής.