Κατάργηση

18. Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος του 1972 καταργείται με τον παρόντα Νόμο.