Εγγραφή Στεγών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε αίτηση για εγγραφή Στέγης υποβάλλεται στο Διευθυντή, σε καθορισμένο έντυπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή στο έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην αίτηση για εγγραφή ο ιδιοκτήτης του υποστατικού στο οποίο η αίτηση αφορά, καθώς και το πρόσωπο το οποίο θα είναι το διευθύνον πρόσωπο της Στέγης.

(2)(α) Σε περίπτωση που η Στέγη για την οποία γίνεται η αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) συμμορφώνεται με τις διατάξεις των κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τότε ο Διευθυντής εγγράφει τη Στέγη σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(β)(i) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για εγγραφή Στέγης αποστέλλεται το ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση παραλαβής στην οποία αναφέρεται η προθεσμία εξέτασης της αίτησης, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο (γ), και σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, παράθεση των εγγράφων που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη προθεσμία που καθορίζεται στη βεβαίωση αυτή.

(ii) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

(γ) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(δ) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (β), η άδεια δεν θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(3) Ο Υπουργός προβαίνει σε απόρριψη αίτησης για εγγραφή Στέγης, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται όλες οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(4) Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), αναφέρεται στη συγκεκριμένη Στέγη και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης της Στέγης και σε περίπτωση που περιέλθει στην κυριότητα προσώπου κατόπιν θανάτου του ιδιοκτήτη της Στέγης.