Εγγραφή Στεγών

4.-(1) Κάθε αίτηση για εγγραφή Στέγης υποβάλλεται στον Υπουργό σε καθορισμένο έντυπο.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται εξετάζεται από τον Υπουργό, ο οποίος, αν δε θέλει να αρνηθεί την εγγραφή που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), εγγράφει τη Στέγη που αναφέρεται στην αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(3) Ο Υπουργός μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή της Στέγης που αναφέρεται στην αίτηση αν ικανοποιηθεί-

(α) Ότι ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή το οποίο θα εργοδοτηθεί από τον αιτητή για τη λειτουργία ή τη διαχείριση της Στέγης ή μέρους της, δεν κατέχει τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς προσόντα για να διατηρεί ή να απασχολείται σε Στέγη όπως αυτή που περιγράφεται στην αίτηση, ή

(β) ότι για λόγους που αφορούν τις υγειονομικές συνθήκες, τη θέση, την πυρασφάλεια, την κατασκευή, τη διαρρύθμιση, την αναγκαία επιδιόρθωση, τη συντήρηση, τη γενική κατάσταση, την επάνδρωση ή τον εξοπλισμό της Στέγης, αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση ή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αίτηση, ή

(γ) ότι ο τρόπος με τον οποίο ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται απ’ αυτόν διευθύνει ή προτείνει να διευθύνει τη Στέγη είναι τέτοιος ώστε δεν παρέχονται οι υπηρεσίες ή οι διευκολύνσεις οι οποίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους της Στέγης αυτής, ή

(δ) ότι οποιοσδήποτε ένοικος της Στέγης έχει υποστεί ή υφίσταται κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση ή στερείται τις βασικές ελευθερίες του.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, αναφέρεται στη Στέγη και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης της Στέγης είτε ενόσο ο ιδιοκτήτης της βρίσκεται στη ζωή είτε λόγω θανάτου του.