Απαγόρευση διατήρησης Στέγης χωρίς εγγραφή

3. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διατηρεί οποιαδήποτε Στέγη αν αυτή δεν είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Νόμο αυτό.