Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό όλων των αντικειμένων τα οποία χρειάζεται να καθοριστούν ή είναι δυνατό να καθοριστούν, συμπεριλαμβανόμενης και της ρύθμισης της εξαγωγής κατηγοριών μη δημόσιων αρχείων εθνικής σημασίας και των πληρωτέων τελών για την επιθεώρηση αρχείων που βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο ή σε τόπους φύλαξης που ορίστηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο, για την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων τέτοιων αρχείων και για την παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών από υπαλλήλους του Κρατικού Αρχείου ή του τόπου φύλαξης.

(2) Οι Κανονισμοί που γίνονται με βάση τον παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσωπων. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή απορρίψει πλήρως ή εν μέρει με απόφαση της τους Κανονισμούς σε διάστημα εξήντα ημερών από την κατάθεση τους δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μετά την εκπνοή της εν λόγω περιόδου. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής τροποποίησης τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Κανονισμοί Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα όπως έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή.