Αδικήματα

14.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο καταστρέφει, βλάπτει, μεταβάλλει, κατέχει, πουλεί, αγοράζει ή αφαιρεί με άλλο τρόπο από τη νομική και φυσική κατοχή και φύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή βοηθά άλλους να πράξουν τούτο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, εκτός αν ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει βαρύτερη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης κάποιου προσώπου για αδίκημα με βάση το άρθρο αυτό το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή ή/και παράδοση του δημόσιου αρχείου που πουλήθηκε ή αγοράστηκε ή αφαιρέθηκε με άλλο τρόπο από την κατοχή και φύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα με βάση το προηγούμενο εδάφιο παρακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.