Εξαγωγή δημόσιων αρχείων

15.-(1) Δεν εξάγεται κανένα δημόσιο αρχείο από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του Υπουργού.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξάγει ή αποπειράται να εξαγάγει ή βοηθά, συμβουλεύει ή παροτρύνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εξαγάγει ή να αποπειραθεί να εξαγάγει οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές και οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο σχετίζεται με την παράβαση επιστρέφεται στο Κρατικό Αρχείο.