Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

16. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ρυθμίζεται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο.