ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 2

Ορισμός των δημόσιων αρχείων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται για τον καθορισμό των δημόσιων αρχείων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

2.-(1) Δημόσια αρχεία είναι όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία που ανήκουν κατά κυριότητα στην Κυπριακή  Δημοκρατία και, ιδιαίτερα,

(α) αρχεία που ανήκουν ή κρατούνται σε οποιοδήποτε Κυβερνητικό Τμήμα Γραφείο ή Υπηρεσία, ή

(β) αρχεία νομοθετικού, διοικητικού και δικαστικού οργάνου, αρχής, επιτροπής ή γραφείου, ή αρχεία οργανισμού δημόσιας ωφέλειας ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, ή αρχεία δημόσιας εταιρείας της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας,

είτε αυτά βρίσκονται στην Κύπρο, είτε βρίσκονται σε άλλο τόπο.

(2) Οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου εκτείνονται και σε οποιοδήποτε ανάλογο σώμα ή όργανο που έπαυσε ή θα παύσει να υπάρχει πριν ή μετά την ψήφιση του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης και της Αρχιγραμματείας.

3. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της υποπαραγράφου (1) της προηγούμενης παραγράφου τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία των σωμάτων που εμφαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί την παράγραφο 4 πιο κάτω είναι δημόσια αρχεία:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αν κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εν λόγω Πίνακα με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

4. Ο Έφορος αναλαμβάνει κάτω από την κατοχή και φύλαξη του τα αρχεία οποιουδήποτε από τα σώματα που εμφαίνονται στον Πίνακα μόλις αυτό παύσει να υπάρχει ή να λειτουργεί.