Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταργήσεως των περί Καταργήσεως Ορισμένων Χωριτικών Επιτροπών Νόμων του 1989 έως (Αρ. 2) του 1990 Νόμος του 1991.