Κατάργηση των Νόμων 230 του 1989, 40 του 1990, 252 του 1990

2. Οι περί Καταργήσεως Ορισμένων Χωριτικών Επιτροπών Νόμοι του 1989 έως (Αρ. 2) του 1990 με τον παρόντα Νόμο καταργούνται.