Απαλλαγή από επιτροπεία

31. Ο επίτροπος μπορεί με απόφαση του Δικαστηρίου να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του.