Λογοδοσία επιτρόπου

30.-(1) Ο επίτροπος, μετά το πέρας της επιτροπείας, υποχρεούται να παραδώσει την περιουσία στο δικαιούχο και να λογοδοτήσει για την όλη διοίκηση.

(2) Ο επίτροπος θα καταχωρεί στο Δικαστήριο, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του διορισμού του, λογαριασμούς για τη διοίκηση της περιουσίας και ακολούθως και μέχρι τη συμπλήρωση της επιτροπείας θα καταχωρεί τέτοιους περιοδικούς λογαριασμούς, όπως θα διατάξει ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου.

(3) Όταν καταχωρηθεί λογαριασμός στο Δικαστήριο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου θα εξετάσει με λεπτομέρεια το λογαριασμό και, αν νομίζει ότι λόγω αντικανονικών, αναπόδεικτων ή αδικαιολόγητων καταχωρήσεων ή άλλως πως ο εν λόγω λογαριασμός δεν είναι πλήρης και κανονικός, μπορεί να δώσει γραπτή γνωστοποίηση στον επίτροπο για να διορθώσει τα ελαττώματα μέσα σε προθεσμία που ο πρωτοκολλητής κρίνει εύλογη για το σκοπό αυτό αν ο επίτροπος παραλείψει να διορθώσει τα ελαττώματα μέσα στην εν λόγω προθεσμία, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει λογαριασμό με την έννοια του εδαφίου (1).

(4) Το Δικαστήριο μπορεί αυτεπάγγελτα να διορίσει αρμόδιο πρόσωπο για εξέταση των λογαριασμών που καταχωρήθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν είναι περίπλοκοι ή ογκώδεις και το πρόσωπο που διορίστηκε μπορεί να πάρει εύλογη αμοιβή από την περιουσία που καθορίζει το Δικαστήριο. Το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει την έκθεση του για τους λογαριασμούς στον πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου μέσα στην προθεσμία που καθόρισε το Δικαστήριο και ο πρωτοκολλητής μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, σαν να είχε εξετάσει ο ίδιος τους λογαριασμούς.

(5) Το Δικαστήριο μπορεί για βάσιμο λόγο να συντμήσει ή να παρατείνει την προθεσμία για καταχώρηση των λογαριασμών.

(6) Αν επίτροπος, σε περίπτωση που του δόθηκε παράταση της προθεσμίας για καταχώρηση των λογαριασμών, παραλείπει να καταχωρήσει τους λογαριασμούς μέσα στην προθεσμία που παρατάθηκε, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει λογαριασμό με την έννοια του εδαφίου (1).

(7) Ο επίτροπος που παραλείπει να καταχωρήσει τους λογαριασμούς του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(8) Ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου έχει καθήκον να φέρει σε γνώση του Δικαστηρίου το γεγονός ότι ο επίτροπος παρέλειψε να καταχωρήσει τους λογαριασμούς του όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο.

(9) Οι λογαριασμοί είναι ανοικτοί για επιθεώρηση από κάθε πρόσωπο που ικανοποιεί τον πρωτοκολλητή ότι έχει συμφέρον στην επιτροπεία.