Αμοιβή επιτρόπου

29. Το λειτούργημα του επιτρόπου είναι άμισθο. Το Δικαστήριο κατά τις περιστάσεις, μπορεί με αίτηση του επιτρόπου να ορίσει αμοιβή ανάλογη προς την περιουσία και τους κόπους που συνεπάγεται η επιτροπεία.