Δαπάνες επιτρόπου

28. Ο επίτροπος δικαιούται να απαιτήσει κάθε δαπάνη αναγκαία για τη διεξαγωγή της επιτροπείας.