Εγκεκριμένες επενδύσεις και δωρεές

27.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26 ο επίτροπος μπορεί να επενδύει την περιουσία του ανηλίκου σε εγκεκριμένες επενδύσεις.

(2) Ο επίτροπος δεν μπορεί να προβαίνει σε δωρεές από την περιουσία του ανηλίκου.