Επιτροπεία τέκνων χωρίς γάμο των γονέων

32. Οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων εφαρμόζονται και στην επιτροπεία των ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων.