Διατροφή γονέων από εισοδήματα δωρεάς

35. Εφόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 34 οι γονείς έχουν δικαίωμα διατροφής και έναντι τέκνου από τα εισοδήματα περιουσίας που οι ίδιοι έχουν δωρήσει στο τέκνο.