Ρύθμιση από το Δικαστήριο

36. Tο Δικαστήριο μπορεί με αίτηση του γονέα ή του δικαιούχου ή του Διευθυντή να ρυθμίσει το θέμα διατροφής του σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.