Έκδοση Διαδικαστικού Κανονισμού

42. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.