Μεταβατικές διατάξεις

41. Όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή ο παρών Νόμος θα συνεχιστούν και θα εκδικαστούν, άσχετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμούν.

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και σε σχέση με διατάγματα που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.