Κατάργηση

43. Ο περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμος καταργείται στην έκταση που αφορά ανηλίκους.