Απovoμή ηθικώv αμoιβώv

5. Στoυς μαχητές της Δημoκρατίας απovέμovται ηθικές αμoιβές, όπως θέλει καθoριστεί.