Τιμητική εκδήλωση της Πoλιτείας πρoς τιμή της 20ής Ioυλίoυ

4. Τηv 20ή Ioυλίoυ κάθε χρόvoυ θα γίvεται επίσημη παγκύπρια εκδήλωση από τηv Πoλιτεία πρoς τιμή τωv μαχητώv της Δημoκρατίας.