Αντιμισθία μελών Αναθεωρητικής Αρχής

14. Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.