Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου επί αιτήσεων προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.

(2) Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου στον ενδιαφερόμενο.

(3) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσφυγή είναι γραπτή, εκθέτει τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζεται και απευθύνεται στον πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής.

(4) Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει την ενώπιον της ασκηθείσα προσφυγή με κάθε δυνατή σπουδή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει σε αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει επί της προσφυγής.