Συνεδρίες του Συμβουλίου

9.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτού.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστον ανά μήνα.

(3) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος που μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει αυτά.

(5) Επτά μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

(6) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών, το Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και την ενώπιον του διαδικασία.

(7) Κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται και εκφέ ρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής, εκτός αν το Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίσει διαφορετικά.