Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

“Αναθεωρητική Αρχή” σημαίνει την κατά το άρθρο 11 καθιστάμενη Αρχή˙

“αξία γενικής εκτίμησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου∙

“Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών” ή συνοπτικά “Κεντρικός Φορέας” σημαίνει τον κατά το άρθρο 3 καθιστάμενο Φορέα, την εγκαθίδρυση του οποίου προέβλεψε ο περί Εγκαθιδρύσεως Κεντρικού Φορέως διά την Ισότιμον Κατανομήν των εκ της Τουρκικής Εισβολής και Συνεπεία αυτής Προκυψάντων Βαρών Νόμος του 1988˙

“Συμβούλιο” σημαίνει το κατά το άρθρο 6 καθιστάμενο Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.