Σύσταση Κεντρικού Φορέα

3.-(1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο “Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών”.

(2) Ο Κεντρικός Φορέας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και διοικείται από το Συμβούλιο.