ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 8, 8Α, 12Β, 23Β)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους νοσηλευτικής για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών:

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί τον
τίτλο
Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
Αυστρία

1. Diplom als
Diplomierte
Gesundheits - und
Krankenschwester
/Diplomierter
Gesundheits - und
Krankenpfleger

2. Diplom als
Diplomiere
Krankenschwester
/ Diplomierter
Krankenpfleger

1. Schule fur allgemeine
Gesundheits - und
Krankenpflege

 

 

 

2. Allgemeine
Krankenpflegeschule

Βέλγιο

1. Diploma
gegradueerde
verpleger/verpleeg
ster

- Diplomed'infirmier(ere)
gradue(e)

- Diplom eines
(einer) graduierten
Krankenpflegers (-
pflegerin)

2. Diploma in de
ziekenhuis
verpleegkunde

- Brevet
ďinflrmier(ere)
hospitalier(ere

- Brevet eines
(einer)Krankenpflegers (-
pflegerin)

3. Brevet van
verpleegassistent(
e)

- Brevet d'hospitalier
(ere)

- Brevet einer
Pflegcassistentìn

1. De erkende
opleidingsinstituten/les
establissements
d'enseignement
reconnu/die anerkannten
Ausbildungsanstalten.

 

 

 

2. De bevoegde de
Examencommissie van
de Vlaamse
Gemeenschap/Ie Jury
competent
d'enseignement de la
Communauté française/
der zustandigen
prufungsausschuss
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Γαλλία

1. Diplome ď Etat ď
infirmier (ere)

2. Diplome ď Etat ď
infirmier (ere)
délivré en vertu du
décret no 99-1147
du 29 decembre
1999

Le ministère de la sante
Γερμανία Zeugnis uber die
staatliche Prufung in
der Krankepflege
Staatlicher
Prufungausschuss
Δανία Eksamensbevis öfter
genneinfort
sygeplejerskeuddannel
se
Sygeplejeskole
godkendt af
Undervisningsministeriet
Ελβετία infirmière diplômée en soins
généraux, infirmier diplômé
en soins généraux,
diplomierte
Krankenschwester in
allgemeiner Krankenpflege,
diplomierter Krankenpfleger
in allgemeine
Krankenpflege, infermiera
diplomata in cure generali,
infermiere diplomato in cure generali
Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires
Ελλάδα

1. Πτυχίο
Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών

2. Πτυχίο
Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο
Αξιωματικών
Νοσηλευτικής

4. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων
πρώην Ανωτέρων
Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών
πρώην Ανωτέρων
Σχολών
Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

1. Πανεπιστήμιο
Αθηνών

 

2. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

Εσθονία Diplom öe erialal

1. Taliinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

Ηνωμένο Βασίλειο

Statement of 
Registration as a 
Registered General
Nurse in part 1 or part 
12 of the register kept 
by the United Kingdom
Central Council for 
Nursing, Midwifery and
Health Visiting
Various
Ιρλανδία Certificate of 
Registered General 
Nurse
An Bord Altrnais (The Nursing
Board)
Ισλανδία próf í hjúķrunarfrædum frá
Háskóla Islands
Nursing
department in
the medical
faculty of the
University of
Iceland
Ισπανία Titulo de Diplomado
universitario en 
Enfermeria
Ministerio Educacion y
Cultura / El rector de una Universidad
Ιταλία Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato
Λετονία

1.diploms par mâsas kvalifikâcijas iegüsanu

2.mâsasdiploms

1.Mäsu skolas


2.Universitátes tipa
augstskola pamatojoties uz
Valsts eksämenu komisijas
lèmumu

Λιθουανία

1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis 
suteikta bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesine kvalifikacija

2. Aukštojo mokslo 
diplomas
(neuniversitetinès
studijos),nurodantis
suteikta bendrosios
praktikos slaugytojo
profesine kvalifikacija

1. Universitetas

 

 

2. Kolegija

Λίχτενσταϊν Διπλώματα, πιστοποιητικά
και άλλοι τίτλοι που
απονεμήθηκαν σε άλλο
κράτος μέλος και
αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα
Λουξεμβούργο

1. Diplome d'Etat ď infirmier

2. Diplome d'Etat ď infirmier hospitalier gradue

Ministere de I' Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports
Μάλτα Lawrja jew diploma fl-
istudji tal-infermerija
Universita 'ta' Malta
Νορβηγία bevis for bestátt sykepleiereksamen a college of nursing
Ολλανδία

1. diploma's
verpleger A,
verpleegster A,
verpleegkundige A

2.diploma
verpleegkundige
MBOV
(Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)

3. diploma
verpleegkundige
HBOV (Hogere
Boroepsopleiding
Verpleegkundige

4. diploma
beroepsonlerwijs
verpleegkundige -
Kwalificatieniveau 4

5. Diploma hogere be
oepsopleiding
verpleegkundige -
Kwalificatieniveau 5

1. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

2. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

3. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommisie

 

4. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling

5. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling

Ουγγαρία

1. Apoló bizonyítvány

2. Diplomas ápoló oklevél

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél

1. Iskola

2. Egyetem / föiskola

3. Egyetem

Πολωνία Dyplom ukoriczenia 
studiów wyžszych na 
kierunku 
pielegniarstwo z 
tytutem «magister 
pielegniarstwa»

1. Uniwersytet Medyczny

2. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagielloriskiego

Πορτογαλία

1. Diploma do curso
de enfermagem
geral

2. Diploma/carta de
curso de
bacharelato em
enfermagem

3. Carta de curso de
licenciatura em
enfermagem

1. Escolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de
Enfermagem

 

3. Escolas Superiores de
Enfermagem; Escolas
Superiores de Saude

Σλοβακία

1. Vysokoškolský
diplom o udelení
akademického titulu
«magister
z ošetrovaterstva»
(«Mgr.»)

2. Vysokoškolský
diplom o udelení
akademického titulu
«bakalářz
ošetrovaterstva»
(«Bc.»)

3. Absolventský diplom
v študijnom odbore
diplomovaná
všeobecná sestra

1. Vysoká škola

 

 

2. Vysoká škola

 

 

3. Středná zdravotnická
škola

Σλοβενία Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov «diplomirana
medicinska sestra /
diplomirani
zdravstvenik»

1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

Σουηδία Sjukskorerskeexamen Universitet eller hogskola
Τσεχική Δημοκρατία

1. Diplom o ukončení
studia ve studijním
programu
ošetřovatelství ve
studijním oboru
všeobecná sestra
(bakalář, Bc.)

2. Diplom o ukončení
studia ve studijním
oboru diplomovaná
všeobecná sestra
(diplomovaný
specialista, DiS.)

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem

2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná státem

1. Vysvědčeni o
státní závěrečné zkoušce

2. Vysvědčeni o
absolutoriu

Φινλανδία

1. Sairaanhoitajan
tutkinto /
sjukskorarexamen

2. Sosiaali - ja
terveysalan
ammattikorkeakoul
ututkinto,
sairaanhoitaja
(AMK) /
yrkeshogskoleexa
men inom
halsovard
och det
sociala omradet,
sjukskotare (YH)

1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset /
halsovardslaro anstalter

 

 

 

 

 

2. Ammattikorkeakoulut /
yrkeshogskolor