ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρα 8, 8Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1.  Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει είτε-

(α) Ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης δώδεκα (12) ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου∙ ή

(β) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης τουλάχιστον δέκα ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματική σχολή ή πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτή.

2.  Η εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση και περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα σπουδών που προβλέπεται στην παράγραφο 8.

3. Η εκπαίδευση του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές συνολικά, που μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και συνίστανται σε τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (4.600) ώρες θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης∙ η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης∙ το Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί μερικές εξαιρέσεις σε επαγγελματίες που έχουν λάβει τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου∙ το Συμβούλιο μεριμνά, ώστε τα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση νοσηλευτών να είναι αρμόδια για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και της κλινικής κατάρτισης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

4.  Η θεωρητική εκπαίδευση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής λαμβάνει την επαγγελματική γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 και 7∙ η κατάρτιση παρέχεται από διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματικές σχολές ή μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών.

5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής εκπαιδεύεται, στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει̇ ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής εκπαιδεύεται όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας.

Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται στα νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη των διδασκόντων νοσηλευτών και με τη συνεργασία και την αρωγή άλλων ειδικευμένων νοσηλευτών.  Άλλο ειδικευμένο προσωπικό  μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία.

Οι υπό κατάρτιση νοσηλευτές συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών που συνεπάγεται η νοσηλευτική περίθαλψη.

6.  Η εκπαίδευση για νοσηλευτές υπεύθυνους για γενική περίθαλψη παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

(α) Εκτεταμένες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγειών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του∙

(β) γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη∙

(γ) προσήκουσα κλινική πείρα∙ η πείρα αυτή απαιτείται να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη των ασθενών από νοσηλευτές∙

(δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασία με το προσωπικό αυτό∙

(ε) εμπειρία από τη συνεργασία μαζί με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα.

7.  Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας είναι ικανός να εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες, ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματική σχολή ή μέσω προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών:

(α) Να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και κλινικές γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 6 με σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος∙

(β) να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (δ) και (ε) της παραγράφου 6∙

(γ) να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδας του εαυτού τους βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί δυνάμει των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 6∙

(δ) να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία αμέσως μέτρα για την προστασία της ζωής και να λαμβάνει μέτρα σε καταστάσεις κρίσης και καταστροφών∙

(ε) να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε ανθρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς τους, να τους καθοδηγεί και να τους στηρίζει∙

(στ) να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί∙

(ζ) να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελματικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας∙

(η) να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη.

8.  Πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει του οποίου χορηγείται τίτλος νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και κλινική διδασκαλία και τουλάχιστον τα κατωτέρω μαθήματα:

A. Θεωρητική διδασκαλία:

(α) Νοσηλεία:

Φύση και δεοντολογία του επαγγέλματος.
Γενικές αρχές υγιεινής και νοσηλείας.
Αρχές νοσηλείας στους ακόλουθους τομείς:
- Γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων∙
- γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων∙
- παιδοκομίας και παιδιατρικής∙
- υγιεινής περίθαλψης λεχώνας και νεογέννητου∙
- πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής∙
- γηροκομίας και γηριατρικής.

(β) Βασικές επιστήμες:

Ανατομία και φυσιολογία.
Παθολογία.
Βακτηριολογία, ιολογία και παρασιτολογία.
Βιοφυσική, βιοχημεία και ραδιολογία.
Διαιτητική.
Υγιεινή:
- προληπτική ιατρική∙
- υγειονομική εκπαίδευση∙
Φαρμακολογία.

(γ) Κοινωνικές επιστήμες:

Κοινωνιολογία.
Ψυχολογία.
Γενικές αρχές διοικήσεως.
Γενικές αρχές διδασκαλίας.
Κοινωνική και υγειονομική νομοθεσία.
Νομικές πτυχές του επαγγέλματος.

Β. Κλινική διδασκαλία:

Νοσηλεία στους ακόλουθους τομείς:

- Γενικής ιατρικής και ιατρικών ειδικοτήτων.
- Γενικής χειρουργικής και χειρουργικών ειδικοτήτων.
- Παιδοκομίας και παιδιατρικής.
- Υγιεινής περίθαλψης λεχώνας και νεογέννητου.
- Πνευματικής υγείας και ψυχιατρικής.
- Γηροκομίας και γηριατρικής.
- Κατ' οίκον νοσηλείας.

Η διδασκαλία ενός ή περισσότερων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με αυτούς.

Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας απαιτείται  να σταθμίζεται και συντονίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι γνώσεις και η πείρα που μνημονεύονται στο παρόν Παράρτημα να δύναται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο.