ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρα 9, 9Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΙΩΝ

1.  Συνολικά, η μαιευτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς κύκλους:

(α) Ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών (3) ετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (Κατεύθυνση I) που να αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στην παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος, ή

(β) ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ μηνών (Κατεύθυνση II) που να καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στην παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος και η οποία να μην έχει αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.

Το Συμβούλιο μεριμνά, ώστε ο φορέας που αναλαμβάνει τη μαιευτική εκπαίδευση να είναι αρμόδιος για το συντονισμό θεωρίας και πράξης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

2.  Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Την ολοκλήρωση τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή την κατοχή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές μαιευτικής για την   Κατεύθυνση I·

(β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ για την Κατεύθυνση II.

3. Η εκπαίδευση μαιευτικής παρέχει εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

(α) Λεπτομερείς γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας, ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας·

(β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος·

(γ) επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής (βιολογικές λειτουργίες, ανατομία, και φυσιολογία) και φαρμακολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του·

(δ) επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα που επιτρέπουν στη μαία να μπορεί, ανεξάρτητα και με δική της ευθύνη, στο βαθμό που απαιτείται και εκτός από παθολογικές καταστάσεις, να διαχειρίζεται την προγεννητική φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό και να διαχειρίζεται τις συνέπειές του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, και να επιβλέπει τις ωδίνες του τοκετού και τη γέννηση, τη μεταγεννητική φροντίδα και την ανάνηψη του νεογνού εν αναμονή του ιατρού·

(ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό.

4. Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του Παραρτήματος V αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS και συνίσταται σε τουλάχιστον 4 600 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τουλάχιστον δε το ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας αντιπροσωπεύει κλινική εκπαίδευση·

(β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε τουλάχιστον 3 600 ώρες, υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ·

(γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε 3 000 ώρες υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ και ακολουθείται από επαγγελματική εμπειρία ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4 πιστοποιητικό χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας κατά το αντίστοιχο διάστημα.

6. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μαίας (Κατευθύνσεις I και II).

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση των τίτλων εκπαίδευσης μαίας περιλαμβάνει θεωρητική και τεχνική διδασκαλία και πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση ως ακολούθως:

A. Θεωρητική και τεχνική διδασκαλία:

(α) Γενικά μαθήματα

- Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας και φυσιολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες παθολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες μικροβιολογίας, ιολογίας και παρασιτολογίας.
- Θεμελιώδεις έννοιες βιοφυσικής, βιοχημείας και ακτινολογίας.
- Παιδιατρική ιδίως σε ό,τι αφορά τα νεογνά.
- Υγιεινή, υγιεινολογική εκπαίδευση, πρόληψη ασθενειών, πρώιμη διάγνωση.
- Διατροφή και διαιτητική, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατροφή της γυναίκας, του νεογνού και του βρέφους που θηλάζει.
- Θεμελιώδεις έννοιες κοινωνιολογίας και προβλήματα κοινωνικής ιατρικής.
- Θεμελιώδεις έννοιες φαρμακολογίας.
- Ψυχολογία.
- Παιδαγωγική.
- Υγειονομική και κοινωνική νομοθεσία και υγειονομική οργάνωση.
- Δεοντολογία και νομοθεσία σχετική με το επάγγελμα.
- Σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός.
- Νομική προστασία της μητέρας και του παιδιού.

(β) Ειδικά μαθήματα των δραστηριοτήτων της μαίας

- Ανατομία και φυσιολογία.
- Εμβρυολογία και ανάπτυξη του εμβρύου.
- Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία.
- Γυναικολογική και μαιευτική παθολογία.
- Προετοιμασία για τον τοκετό και τη μητρότητα, περιλαμβανομένων των ψυχολογικών απόψεων.
- Προετοιμασία του τοκετού (περιλαμβανομένης της γνώσης και χρήσης του τεχνικού μαιευτικού εξοπλισμού).
- Αναλγησία, αναισθησιολογία και ανάνηψη.
- Φυσιολογία και παθολογία του νεογνού.
- Περίθαλψη και επίβλεψη του νεογνού.
- Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

B. Πρακτική διδασκαλία και κλινική άσκηση:

Οι διδασκαλίες αυτές παρέχονται υπό κατάλληλη επίβλεψη και αφορούν:

- Εξέταση γυναικών εγκύων που περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατό εξετάσεις προ του τοκετού.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη τουλάχιστον σαράντα (40) επιτόκων γυναικών.
- Εκτέλεση ανά φοιτήτρια τουλάχιστον σαράντα (40) τοκετών· όταν αυτός ο αριθμός δεν δύναται να επιτευχθεί λόγω ελλείψεως τικτουσών γυναικών, αυτός μπορεί να μειώνεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον, υπό τον όρο ότι η φοιτήτρια συμμετέχει επί πλέον σε είκοσι (20) τοκετούς.
- Ενεργό συμμετοχή σε τοκετούς με ισχιακή προβολή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω ανεπαρκούς αριθμού τοκετών με ισχιακή προβολή, πραγματοποιείται εκπαίδευση με προσομοίωση.
- Διενέργεια επισειοτομής και εκμάθηση ραφής του τραύματος∙ η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις∙ η εκτέλεση της ραφής του τραύματος περιλαμβάνει τη ραφή των επισειοτομών, καθώς και των απλών διαρρήξεων του περινέου, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσομοίωση σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη σαράντα (40) εγκύων, στη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας, ευρισκομένων σε κίνδυνο.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη (περιλαμβανομένης της εξέτασης) τουλάχιστον εκατό (100) λοχευουσών γυναικών και φυσιολογικών νεογνών.
- Παρακολούθηση και περίθαλψη νεογνών, περιλαμβανομένων και πρόωρων, γεννηθέντων παρατασικών νεογνών, καθώς και νεογνών βάρους κατώτερου του φυσιολογικού και νεογνών που παρουσιάζουν ανωμαλίες.
- Περίθαλψη παθολογικών περιπτώσεων στους τομείς της γυναικολογίας και μαιευτικής.
- Εκμάθηση όσον αφορά την περίθαλψη γενικών παθολογικών περιπτώσεων της παθολογίας και της χειρουργικής. Η εκμάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και κλινικές ασκήσεις.

Η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση (μέρος A του προγράμματος εκπαίδευσης) πρέπει να σταθμίζεται και συντονίζεται με την κλινική εκπαίδευση (μέρος B του εν λόγω προγράμματος), ώστε οι γνώσεις και η πείρα που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα, να δύναται να αποκτηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο.

Η κλινική εκπαίδευση λαμβάνει τη μορφή πρακτικής εξάσκησης υπό την κατάλληλη εποπτεία, στο πλαίσιο των υπηρεσιών νοσοκομείου ή άλλων υγειονομικών υπηρεσιών, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς∙ κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης, οι υποψήφιες μαίες συμμετέχουν στις δραστηριότητες των σχετικών υπηρεσιών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές συνεισφέρουν στην εκπαίδευσή τους και ενημερώνονται σχετικά με τις αρμοδιότητες που ενέχουν οι δραστηριότητες των μαιών.