ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρα 9, 9Α, 12Δ, 23В)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΙΩΝ

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πιο κάτω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους μαιευτικής για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών:

Χώρα Τίτλος Φορέας που χορηγεί
τον τίτλο
Πιστοποιητικό που
συνοδεύει τον τίτλο
Αυστρία Hebammen - Diplom Hebamenkakademie/
Bundeschebammenlehr
anstatt
Βέλγιο - Diploma van
vroedvrouw/
1. De erkende
opleidingsinstituten /
les établissements
ď enseignement
- Diplome ď
accoucheuse
2. De bevoegde
Examencommissie
van de Vlamse
Gemeenschap/ le
Jury competent ď
enseignement de la
Communauté
française
Γαλλία Diplome de sage-femme L'état
Γερμανία Zeugnis uber die staatliche
Prufung fur Hebammen und
Entbindungspfleger
Staatlicher
Prufungsausschuss
Δανία Bevis for bestaet
jordemodereksamen
Danmarks
jordemoderskole
Ελβετία sage-femme diplômée,
diplomierte Hebamm,
levartice diplomata
diplomas awarded
by the Conférence
des directeurs
cantonaux des
affaires sanitaires
Ελλάδα 1. Πτυχίο Τμήματος
Μαιευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
1. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (T.E.I.)
2. Πτυχίο του Τμήματος
Μαιών της Ανωτέρας
Σχολής Στελεχών
Υγείας και
Κοινων. Πρόνοιας
(ΚΑΤΕΕ)
2. ΚATEE Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Πτυχίο Μαίας
Ανωτέρας Σχολής
Μαιών
3. Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας
Εσθονία Diplom ämmaemanda
erialal
1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
Ηνωμένο
Βασίλειο
Statement of registration as
a Midwife on part 10 of the
register kept by the United
Kingdom Central Council
for Nursing, Midwifery and
Health Visiting
Ιρλανδία Certificate in Midwifery An Board Altranais
Ισλανδία próf frá Ljósmædraskóla
Íslands
Midwifery School in
Iceland
Ισπανία Titulo de matrona /
asistente obstetrico
(matrona)/ enfermeria
obstetrica-ginecologica
Ministerio de Educacion y
Cultura
Ιταλία Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute
dallo Stato
Λεττονία Diploms par vecmâtes
kvalifikacijas iegūšanu
Mâsu skolas
Λιθουανία 1. Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
ir profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
1. Universitetas 1.Pažymėjimas,
liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
2. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją ir
profesinės kvalifikacijos
pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
2. Kolegija 2. Pažymėjimas,
liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
3. Aukštojo mokslo
diplomas (neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę
kvalifikaciją
3. Kolegija
Λίχτενσταϊν Διπλώματα,
πιστοποιητικά και άλλοι
τίτλοι που απονεμήθηκαν
σε άλλο κράτος μέλος και
αναγράφονται στο παρόν
Παράρτημα
Λουξεμβούργο Diplome de sage-femme Ministere de L'Education
nationale, de la
Formation
professionnelle et des
Sports
Μάλτα Lawrja jew diploma fl-lstudji
tal-Qwiebel
Universita' ta' Malta
Νορβηγία bevis for bestátt
jordmoreksamen
a college of
midwifery and a
certificate of
practical training
issued by
competent public
health authorities
Ολλανδία Diploma van verleskundige Door het Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
erkende
opleidingsinstellingen
Ουγγαρία Szülésznö bizonyítváay Iskola/föiskola
Πολωνία Dyplom ukoňczenia
studiów wyžszych na
kierunku podožnictwo z
tyti/lem «magister
položnictwa»

1. Uniwersytet Medyczny

2. Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagielloňskiego

Πορτογαλία 1. Diploma de enfermeiro
especialista em  
enfermagem de saude
materna e obstetrica
1. Ecolas de
Enfermagem

2. Diploma / carta de
curso de estudos
superiores
especializados em
enfermagem de saude
materna e obstetrica

2. Escolas Superiores
de Enfermagem
3. Diploma (do curso de
pos-licenciatura) de
especializacao em
enfermagen de saude
materna e obstetrica
3. Escolas Superiores
de Enfermagem
Escolas Superiores
de Saude
Σλοβακία 1. Vysokoškolský diplom о
udelení akademického
titulu «bakalár z pôrodnej
asistencie» («Bc.»)
1.Vysoká škola
2. Absolventský diplom v
študijnom odbore
diplomovaná porodná
asistentka
2.Stredná zdravotnícka
škola
Σλοβενία Diploma, s katero se
podeljuje strokovni
naslov«diplomirana
babica/dimplomirani
babičar»
1. Univerza
2. Visoka strokovna šola
Σουηδία Barnmorskeexamen Universitet eller
hogskola
Τσεχική
Δημοκρατία
1. Diplom ο ukončení studia
ve studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka
(bakalář, Bc.)
1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem
1. Vysvědčeni o
státní závěrečné
zkoušce
2. Diplom o ukončení studia
ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovaný
specialista, DiS.)
2. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem
2. Vysvědčení o
absolutoriu»
Φινλανδία 1. Katilon turkinto /
barnmorskeexamen
1. Terveydenhuolto-
oppilaitokset /
halsovardslaroansta
lier
2. Sosiaali-ja terveysalan
ammattikorkeakoulututk
into, katilo (AMK) /
yrkeshogskoleexamen
inom halsovard oca der
sociala omrader,
hammorska (YH)
2. Ammarrikorkeakoulu
t / yrkeshogskolor