Ειδική διάταξη

7Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, η προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 ειδική μηνιαία σύνταξη, καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισης από την Επιτροπή αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή σε ειδικό έντυπο το οποίο εξασφαλίζεται από την Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021.