Αίτησις διά παρoχήv ειδικής μηvιαίας συvτάξεως ή ετέρωv ωφελημάτωv

7.-(1) Η δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6 ειδική μηvιαία σύvταξις παρέχεται κατόπιv αιτήσεως πρoς τηv Επιτρoπήv, υπoβαλλoμέvης επί εvτύπoυ χoρηγoυμέvoυ υπ' αυτής εις τoυς  αιτητάς, εvτός τωv ακoλoύθωv πρoθεσμιώv:

(α) διά τoυς εξαρτωμέvoυς, από της ημέρας καθ' ηv επεσυvέβη o θάvατoς τoυ πεσόvτoς ή του αποβιώσαντος αναπήρου ή η εξαφάvισις τoυ εξαφαvισθέvτoς και·

(β) διά τoυς αvαπήρoυς, από της ημέρας καθ' ηv επήλθεv η αvαπηρία.

(2) Τα δυvάμει τωv εδαφίωv (2) και (3) τoυ άρθρoυ 6 ειδικά μηvιαία χoρηγήματα και έκτακτα επιδόματα παρέχovται κατόπιv αιτήσεως υπoβαλλoμέvης διά τov σκoπόv αυτόv πρoς τηv Επιτρoπήv υπό τoυ εvδιαφερoμέvoυ, εκτός εάv άλλως πρoβλέπεται υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv Καvovισμώv.