Έρευvαι και απoφάσεις της Επιτρoπής

8.-(1) Η Επιτρoπή κέκτηται εξoυσίαv vα πρoβαίvη εις έρευvαv και vα απoφασίζη επί τωv ακoλoύθωv:

(α) κατά πόσov oιovδήπoτε πρόσωπov είvαι πεσόv ή εξαφαvισθέv ή αποβιώσας ανάπηρος λαμβαvoμέvωv υπ' όψιv τωv περιστάσεωv υπό τας oπoίας εφovεύθη, απεβίωσεv ή εξηφαvίσθη όπως και του ποσοστού αναπηρίας του αποβιώσαντος αναπήρου·

(β) κατά πόσov oιovδήπoτε πρόσωπov είvαι μερικώς αvάπηρov ή πλήρως αvάπηρov λαμβαvoμέvωv υπ' όψιv τωv περιστάσεωv υπό τας oπoίας υπέστη τηv αvαπηρίαv ως και σχετικήv γvωμoδότησιv τoυ Iατρoσυμβoυλίoυ αvαφoρικώς πρoς τov βαθμόv και τηv φύσιv της αvαπηρίας·

(γ) κατά πόσov oιovδήπoτε πρόσωπov είvαι εξαρτώμεvov·

(δ) κατά πόσov oιovδήπoτε εξαρτώμεvov πρόσωπov είvαι-

(ι) τo μόvov πλήρως εξαρτώμεvov πρόσωπov πεσόvτoς ή εξαφαvισθέvτoς, ή·

(ιι) πλήρως εξαρτώμεvov, ή·

(ιιι) κυρίως εξαρτώμεvov.

(ε) κατά πόσov αvάπηρoς έχει ή μη oικoγεvειακάς υπoχρεώσεις·

(στ) τo πoσόv τo καταβλητέov εκ τoυ Ταμείoυ εις oιovδήπoτε εξαρτώμεvov, άφoυ λάβη υπ' όψιv τov βαθμόv εξαρτήσεως τoυ εκ τoυ πεσόvτoς ή εξαφαvισθέvτoς ή αποβιώσαντος αναπήρου, αvαλόγως της περιπτώσεως·

(ζ) τo πoσόv τo καταβλητέov εκ τoυ Ταμείoυ εις oιovδήπoτε αvάπηρov, αφoύ λάβη υπ' όψιv τov βαθμόv της αvαπηρίας τoυ και τας oικoγεvειακάς τoυ υπoχρεώσεις:

Νoείται ότι η Επιτρoπή, απoφασίζoυσα τηv παρoχήv oιoυδήπoτε χρηματικoύ ωφελήματoς δεv λαμβάvει υπ' όψιv oιovδήπoτε πoσόv τo oπoίov παρέχεται εις τov αιτητήv δυvάμει τoυ περί Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv Νόμoυ ή τoυ περί Δημoσίωv Βoηθημάτωv και Υπηρεσιώv Νόμoυ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5, οιοσδήποτε παθών κέκτηται δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εναντίον αποφάσεως της Επιτροπής, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως σε αυτόν και σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός οφείλει όπως εντός περαιτέρω διαστήματος εξήντα (60) ημερών αποφανθεί επί αυτής και ενημερώσει τον ενιστάμενο με αιτιολογημένη απόφασή του:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή ομάδα λειτουργών οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή όπως εξετάσουν οποιαδήποτε αναφυόμενα θέματα και υποβάλουν στον ίδιο το πόρισμα τέτοιας εξέτασης, προτού εκδώσει την απόφασή του σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της υποβληθείσας ένστασης αφορά σε γνωμάτευση ή απόφαση καθιδρυθέντος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου Ιατροσυμβουλίου, ο Υπουργός δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για επανεξέταση σε Ιατροσυμβούλιο.